Izinyanga zesiNgisi

Kulesi sifundo sesiNgisi, sizobona izinkulumo zezinyanga zesiNgisi. Sizobhala izivivinyo mayelana nezinyanga ngesiNgisi kanye nemisho eyisibonelo mayelana nezinyanga ngesiNgisi. Isifundo sezinyanga ngesiNgisi sivamise ukufundiswa ebangeni lesi-9 ezikoleni zethu zamabanga aphezulu.

HUMUSHA THOLA IMALI

Zibhalwa Kanjani futhi Ziphimisele Izinyanga ngesiNgisi

isiZulu Uma usuqalile ukufunda, enye yezinto zokuqala ozozifunda kufanele kube izinyanga. Ngoba, kufanele sisho ukuthi isikali sesikhathi ozosisebenzisa kakhulu kukho kokubili impilo yebhizinisi nempilo yansuku zonke izinyanga. Kufanele sithi awukho umehluko omkhulu phakathi kokubamba izinyanga ngekhanda nokubamba izinsuku ngekhanda. Okwamanje, funda izinyanga ngesiNgisi Ungathuthukisa izindlela zokufunda ezizokusebenzela. Kufanele sisho ukuthi uma ulungiselela amakhadi asebenzayo, uzofunda izinyanga ngesikhathi esifushane kakhulu. Ngokubamba ngekhanda lawa makhadi Izinyanga zesiNgisi Uzofunda ngesikhathi esincane kunalokho ocabanga ngakho. Ngemva kokufunda izinyanga, kufanele uzame ukuthuthukisa amakhono akho okubhala. Yingakho kufanele ubeke inyanga ngayinye emshweni. Ungathanda kanjani ukubheka izinyanga zesiNgisi ndawonye?

 • Januwari: January, inyanga yokuqala yonyaka; Ibhalwe ngokuthi "January" ngesiNgisi. Ukuphimisela kwayo ithi ce-nu-e-ri.
 • Februwari: February, inyanga yesibili yonyaka; ngesiNgisi "Februarywaziwa ngo ". Uma uzibuza ukuthi ungaphimisa kanjani uFebhuwari, kufanele sithi ngu-feb-ru-e-ri.
 • I-Mart: March, okuwukuqala kwentwasahlobo; Yaziwa ngokuthi "March" ngesiNgisi. Kufanele sikuveze ukuthi iculwa ngoMashi.
 • UNisan: U-April, inyanga yesine onyakeni, ngesiNgisi ngokuthi “EphreliKubhalwe ukuthi “. Ukuphinyiselwa kwayo ithi Eyp-rıl.
 • Mayıs: Inyanga yesihlanu onyakeni nguMeyi; Ibhalwe ngokuthi "May" ngesiNgisi. Kufanele sithi ifundwa njengejikijolo.
 • Juni: UJuni, enye yezinyanga ezishisa kakhulu onyakeni; ngesiNgisi June ibhalwe ngokuthi Kufanele sithi libizwa ngokuthi ubuqili.
 • Julayi: UJulayi ubhalwe ngokuthi “Julayi”; Ibuye ibizwe ngokuthi i-cu-lay.
 • Agasti: August, inyanga yesishiyagalombili yonyaka; “AugustKubhalwe ukuthi “. Kufanele futhi sithi ifundwa njenge-O-gust.
 • I-Eylül: September, okuwukuqala kwekwindla; ngesiNgisi September ibhalwe ngokuthi Kulula kakhulu ukuyifunda! Ungalibiza ngokuthi sep-tem-bir.
 • Ekim: Okthoba, inyanga yesibili kuya yokugcina yonyaka; Kufanele sithi nakuba ibhalwe ngo-Okthoba ngesiNgisi, ibizwa ngokuthi ok-to-bir.
 • Novemba: Novemba, ebhalwe ngoNovemba; Libizwa ngokuthi no-vem-bir ngesiNgisi.
 • Disemba: Uma uDisemba kuyinyanga yokugcina onyakeni, December Ibizwa ngokuthi i-di-sem-bir.

Manje, uma ufisa, ake sibone izinyanga zesiNgisi kanye nokuphinyiswa kwezinyanga zesiNgisi ndawonye njengohlu:

Izinyanga zesiNgisi kanye nezincazelo zesiTurkey

Januwari (Jan) :Januwari
February (Feb): February
Mashi (Mar): Mashi
Ephreli (Ephreli): Ephreli
May: May
Juni: Juni
Julayi: Julayi
Agasti (Aug): Agasti
Septhemba (Sep): Septhemba
Okthoba (Okthoba): Okthoba
Novemba (Nov):Novemba
Disemba (December): Disemba

Izinyanga zesiNgisi kanye nokuphinyiselwa kwesiTurkey

NgoJanuwari: Ce-nu-e-ri
February: Feb-ru-e-ri
Mashi (March): Mashi
April (April): Ep-rıl
May (May): Mey
Juni (Juni): Juni
July: Cu-lay
August (August): Ou-gist
September: Sep-tem-bir
Okthoba: Oct-to-a
Novemba: No-vem-a
Disemba: Di-sem-bir

Izinyanga zesiNgisi Sizochaza ngemisho eyisibonelo ukuze ufunde kangcono!

Isibonelo Semisho Yezinyanga ngesiNgisi

 • UMasingana yinyanga yokuqala onyakeni. (UJanuwari yinyanga yokuqala onyakeni.)
 • Usisi wami omdala wazalwa ngo February. (Udadewethu wazalwa ngoFebhuwari.)
 • Besivalelwe sodwa kusukela ngoMashi
 • U-April ubalulekile ngenxa yokufika kwentwasahlobo
 • Ngihlela ukuya kugogo wami ngoMeyi 2021
 • Usuku lwami lokuzalwa luyi-10 Juni! (Juni 10 usuku lwami lokuzalwa!)
 • Ngeke ngikwazi ukuphuma edolobheni kuze kube uJulayi
 • U-August yinyanga eshisa kakhulu onyakeni.
 • Izikole ziqala ngoSepthemba
 • Ubaba wahlinzwa ngo-Okthoba
 • Ngizovakashela umama ngoNovemba
 • UZibandlela yinyanga yokugcina onyakeni

Ngenxa yalokho, Izinyanga zesiNgisi Ukuze ufunde kangcono, kufanele unake ukuwasebenzisa emishweni. Kuzoba lula kakhulu ukufunda uma uhumusha izinyanga ezihambisana nezinsuku ezibaluleke kakhulu kuwe olimini lwesiNgisi futhi uzigcine engqondweni. Ngaphandle kwalokho, ungagcina futhi izinyanga eziyi-12 zonyaka engqondweni ngokuzisho njengemilolozelo yasenkulisa.

Uzifunda Kanjani Izinyanga ZesiNgisi Kalula?

Izikhathi nezinsuku zibaluleke kakhulu engxoxweni yansuku zonke. Lapho ukhuluma noma ubhalela othile ngesiNgisi, kufanele wazi izikhathi nezinsuku. Phakathi nomhlangano, kuyodingeka ucacise isikhathi ozohlangana ngaso nanoma ubani, noma ezimeni lapho kudingekile ukuba kukhulunywe noma yiluphi uhlobo lwedethi, ngokucacisa izinyanga. Kuleli qophelo, kubalulekile ukuthi ufunde izinyanga zesiNgisi ngendlela elula ngangokunokwenzeka. Njengoba sishilo ngenhla, ezingokoqobo Izinyanga zesiNgisi Kuyoba usizo kakhulu ukulungisa amakhadi. Uma ufunda futhi ubambe ngekhanda izinyanga ekhadini ngalinye, uyobe uwufezile umgomo wakho. Ukusebenza ngale ndlela kuzoba mnandi futhi kukhiqize kuwe.

isiZulu Ngemva kokukhumbula izinyanga, kufanele uqale ukubhala imisho yakho ukuze uqinise izitayela zabo zokubhala. Ungafunda izinyanga zesiNgisi ngokushesha okukhulu ngokusebenzisa imisho efana nale engenhla. Kuyoba lula kakhulu kuwe ukuthi ufunde izinyanga, ikakhulukazi uma ubamba ngekhanda futhi ubhala izinyanga zezinsuku ezifana nezinsuku zokuzalwa kanye nemikhosi yomshado ebalulekile kuwe. Izinyanga zesiNgisi isihloko; Akungabazeki ukuthi yisihloko esilula nesijabulisa kakhulu ngesiNgisi. Ukuze uqonde kangcono lesi sihloko, ungaphinda uzame ukufunda ngokuhlukanisa izinyanga ngamaqembu. Singasho ukuthi uma uhlukanisa izinyanga zehlobo, ubusika, intwasahlobo nekwindla zibe ngamaqembu futhi ufunde, ziyoba unomphela engqondweni yakho.

funda izinyanga ngesiNgisi Kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka emingaki, kufanele uzame izitayela zokufunda ezikhanga izingane. Kuleli qophelo, uma ujwayelanisa izingoma ezijabulisayo, ezinesigqi, ezihehayo nezinamathela kalula olimini lwakho, uzothola ukuthi usifunda ngokushesha kangakanani lesi sihloko. Ukufunda izinyanga ngesiNgisi Kubaluleke kakhulu ukusungula imisho eyisibonelo ngesikhathi Nokho, ulwazi olusebenzayo lubaluleke njengolwazi lwethiyori. Kufanele sithi uma ungazilolongi, uzosheshe ukhohlwe lonke ulwazi olufundile. Futhi okunye, Ukufunda izinyanga ngesiNgisi Kufanele futhi unake amaphuzu alandelayo!

 • Okokuqala, kufanele unake iqiniso lokuthi ama-initials kufanele njalo abe nosonhlamvukazi lapho ubhala izinyanga ngesiNgisi. Ngaphezu kwalokho, awudingi ukusebenzisa amagama aphelele lapho ubhala izinyanga. Ngamanye amazwi, ungasebenzisa futhi izifinyezo ezithile. Isibonelo: Ungafinyeza uJuni esikhundleni sikaJuni, Disemba esikhundleni sikaDisemba.
 • isifinyezo sezinyanga ngesiNgisi Udinga ukunaka enye inkinga phakathi nenqubo. Ngoba, ngesiNgisi saseMelika, izifinyezo zifakwa ekupheleni kwenkathi. Nokho, akunakwenzeka ukubeka isikhathi ekupheleni kwezifinyezo nge-British English.
 • May, June, July; babe nesiNgisi esilingana noMeyi, Juni, Julayi, ngokulandelana. Nakuba kuthiwa azikho izifinyezo, ikakhulukazi ezingosini zakwamanye amazwe, zikhona izinto ezisetshenziswayo ezifana noJun esikhundleni sikaJuni. Kufanele sithi asikho isifinyezo esinjalo sikaMeyi noJulayi.

Izinyanga zesiNgisi Ukuzivocavoca

 • Inyanga yoku-1 kaJanuwari
 • Inyanga yesi-2 kuZibandlela
 • Inyanga yesi-3 Juni
 • Inyanga yesi-4 kuNhlaba
 • Inyanga yesi-5 kuNhlolanja
 • Inyanga yesi-6 kuNdasa
 • Inyanga yesi-7 Novemba
 • Inyanga yesi-8 kuMbasa
 • Inyanga yesi-9 ka-Okthoba
 • Inyanga engu-10 kaJulayi
 • Inyanga engu-11 Agasti
 • Inyanga engu-12 Septemba

Gcwalisa Ukuzivocavoca Okungenalutho

 • January, February, …….

Inyanga ezayo kuzoba uMashi. Ngamanye amazwi, esikhaleni March kufanele eze.

 • March, April, ……..

Inyanga ezayo kuzoba nguMeyi. Ngamanye amazwi, esikhaleni Kwangathi uzofika.

 • April, May, ……

Inyanga elandelayo kuzoba ngoJuni. Ngamanye amazwi, esikhaleni June kufanele eze.

 • May, June, …….

Inyanga elandelayo kufanele kube uJulayi. Ngamanye amazwi, esikhaleni July kufanele eze.

 • Juni, Julayi, ....

Inyanga elandelayo kufanele kube ngu-August. esikhaleni August kufanele eze.

 • Julayi, Agasti, ....

Inyanga elandelayo kufanele kube uSepthemba. esikhaleni September kufanele eze.

 • Agasti, Septhemba, ....

Inyanga elandelayo kufanele kube ngu-Okthoba. esikhaleni October kufanele eze.

 • September, October, ….

Inyanga elandelayo kufanele kube uNovemba. esikhaleni November kufanele eze.

 • Okthoba, Novemba,….

Inyanga elandelayo kufanele kube nguZibandlela. esikhaleni December kufanele eze.

Prakthiza Ukuqagela Izinyanga ngesiNgisi

 • Yinyanga yokuqala onyakeni. Kuthatha izinsuku ezingama-31.

Impendulo efanele kufanele kube nguJanuwari. Ngamanye amazwi, January!

 • Le nyanga enezinsuku ezingu-29 njalo eminyakeni emine, iyinyanga yesibili onyakeni.

Impendulo efanele kufanele kube February. February singasho!

 • Le nyanga, efanekisela ukufika kwentwasahlobo; Iyaziwa nangokubanda kwayo.

Impendulo efanele mayibe ngoNdasa. Ngamanye amazwi, March!

 • Kule nyanga kugujwa uSuku Lukazwelonke Lobukhosi Nezingane, eyaziwa ngokuqhakaza kwezimbali nezinyoni ezitshiyozayo.

Impendulo efanele kufanele ibe ngu-April. Ephreli Kufanele siphendule.

 • Le nyanga, okuyinyanga engaphambi kwezinyanga zasehlobo; Kuthatha izinsuku ezingama-31.

Impendulo efanele nguMeyi. Kwangathi kufanele kube.

 • Kule nyanga okuyinyanga yokuqala yesizini yasehlobo, izikole nazo zingena eholidini lasehlobo.

Impendulo efanele nguJuni. June kufanele kubhalwe ngokuthi

 • Kule nyanga enezinsuku ezingu-31, kubonakala ukushisa okukhulu. Yinyanga yesibili yehlobo.

Impendulo efanele mayibe nguJulayi. July kufanele kubhalwe ngokuthi

 • Kule nyanga, ememezela ukufika kwekwindla, izihlahla ziqala ukulahla amaqabunga.

Le nyanga, njengoba ungacabanga, uSepthemba. September kufanele kubhalwe ngokuthi

 • Yinyanga yokugcina onyakeni. Kuthatha izinsuku ezingama-31.

Nakuba inyanga yokugcina onyakeni inguZibandlela December kufanele kubhalwe ngokuthi

 • Yinyanga yokugcina yesizini yasehlobo. Ngenxa yamazinga okushisa, siya olwandle.

Le nyanga u-August. August kufanele kubhalwe ngokuthi

 • Le nyanga, lapho isimo sezulu siqala ukupholisa kancane kancane, yinyanga yesibili yenkathi yasekwindla.

Njengoba ungacabanga, sikhuluma ngo-Okthoba. October ibhalwe ngokuthi.

 • Nakuba kuyinyanga yokugcina onyakeni, imvula enamandla iyabonakala.

Njengoba ungacabanga, le nyanga uNovemba. November ibhalwe ngokuthi.

Iyiphi Inyanga Eqondana Naleyo Inyanga Yonyaka Yokuzivocavoca

 • UDisemba yinyanga …… yonyaka.
 • UJulayi yinyanga …… yonyaka.
 • UMasingana uyinyanga ….. yonyaka.
 • U-Okthoba yinyanga ….. yonyaka.
 • UMashi yinyanga …… yonyaka.
 • U-April yinyanga … yonyaka.
 • USepthemba yinyanga ….. yonyaka.
 • Februwari yinyanga ….. yonyaka.
 • UJuni uyena…. inyanga yonyaka.
 • May is the…. inyanga yonyaka.
 • U-August uyena…. inyanga yonyaka.
 • UNovemba yinyanga ….. yonyaka.

Ungathola izimpendulo ezifanele ngezansi:

 • 12th
 • 7th
 • 1st
 • 10th
 • 3rd
 • 4th
 • 9th
 • 2nd
 • 6th
 • 5th
 • 8th
 • 11th

Kufanele uzame ukuphendula le misebenzi elandelayo ngendlela efanele.

 • ….. nguye inyanga emfushane kakhulu (impendulo efanele: February)
 • Bangu …. izinyanga onyakeni. (impendulo efanele: 12)
 • …… izinyanga zasehlobo (impendulo elungile: Juni, Julayi, Agasti)
 • Inyanga yokugcina yonyaka ngu …… (impendulo efanele: december)
 • Inyanga yokuqala yasekwindla ngu ….. (impendulo efanele: september)
 • U-Agasti yinyanga ….. yonyaka. (impendulo elungile: 8th)
 • Usuku Lwezithandani lungo….. (impendulo elungile: February)

Indlela yokukhumbula ngesiNgisi?

funda izinyanga english ngokushesha ngangokunokwenzeka Uma ufuna, kufanele ubambe ngekhanda. Kuleli qophelo, ukubamba isiNgisi ngekhanda kulula kunalokho ucabanga! Kuphela izinyanga zokufunda ngesiNgisi Izincomo ezilandelayo zizoba usizo kakhulu kuwe, hhayi kuphela ekufundeni ulimi, kodwa nasekufundeni ulimi.

 • ngekhanda isingisi Kufanele ufunde okuningi uma ufuna. Uma ufunda izinsiza zesiNgisi ozitholayo, isilulumagama sakho sizothuthuka. Uma unenkinga yokubamba ngekhanda amagama esiNgisi, kufanele uzame ukufunda noma yimuphi umthombo obhaliwe ongawuthola, kungakhathaliseki ukuthi yincwadi, iphephandaba noma umagazini. Ngenkathi ufunda izinsiza ezinjalo, uhlangana namagama amasha ngaphandle kokuqaphela. Ngaphezu kwalokho, uzobamba ngekhanda amagama owaziyo. Ngaphezu kwalokho, ngokufunda incazelo yamagama angajwayelekile kusichazamazwi, uzophinde uthuthukise ulwazimagama lwakho.
 • izwi lesingisi Lapho ubamba ngekhanda, kufanele uqaphele lapho ukhetha amagama. Ngamanye amazwi, kufanele uqale ufunde amagama athakazelisa kakhulu kuwe. Ungasebenzisa futhi le ndlela ngenkathi ufunda izinyanga zesiNgisi. Ngokwesibonelo, ungafunda inyanga ngaphambili, indlela yokubiza oyithandayo. Ngaphandle kwalokho, inyanga enosuku lwakho lokuzalwa noma uSuku lweValentine izophawuleka njengenyanga okulula ukuyifunda.
 • khumbula amagama esiNgisi kungakhathaliseki ukuthi isenzo sibaluleke kangakanani, okubaluleke kakhulu ukusebenzisa amagama owafundile. Ukuze ungakhohlwa futhi uqinise amagama esiNgisi owabambe ngekhanda, kufanele uzame ukuwasebenzisa emishweni. Kuleli qophelo, kufanele ubhale izinyanga zesiNgisi ozifundile futhi uzisebenzise emshweni. Lapho ukwakheka kokusebenza kobuchopho kuhlolwa, kubalulekile ukubamba ngekhanda igama elifundiwe ukuze ulikhumbule. Ukuze ubambe ngekhanda, kubalulekile ukusebenzisa igama okukhulunywa ngalo.
 • Kufanele uqaphele ukuthatha amanothi ngenkathi ubamba ngekhanda izinyanga ngesiNgisi. Kufanele ugcwalise indawo osebenzela kuyo, igumbi, ikhompuyutha, ideski ngamanothi athunyelwe. Ngenxa yamanothi anamathelayo, uzongena emkhubeni wokufunda amagama ngokushesha okukhulu. Lapho uchitha isikhathi endaweni osebenzela kuyo, amehlo akho azoya emanothini osuwathathile ungaqondile. Ngale ndlela, ngokungazi izinyanga zokufunda ngesiNgisi futhi uzoba nethuba lokukhumbula ngekhanda.
 • Ngenkathi ufunda izinyanga zesiNgisi, njengoba sishilo ngenhla, kufanele uzame ukwenza lo msebenzi ube mnandi. Uma uzama ukubamba ngekhanda ngendlela yemilolozelo, nguwe ozuzayo kulo msebenzi. Ngaphezu kwalokho, kufanele udlale imidlalo eminingi. isiZulu Kunezinhlelo zokusebenza zeselula ezizokuvumela ukuthi ufunde. Ngalezi zinhlelo zokusebenza, ungenza kube lula ukufunda izinyanga zesiNgisi ngokudlala imidlalo nokwenza izivivinyo phakathi nosuku.

IsiNgisi, ulimi olukhulunywa izigidi zabantu kusukela eYurophu kuya emagumbini akude ase-Asia nase-Afrika; inendawo ebalulekile ezimpilweni zethu. Kulezi zinsuku lapho siseminyakeni yowezi-2020, umuntu oqokelwe esikhundleni somfundi omusha akakhulumi isiNgisi ezingxoxweni zomsebenzi; kusho ukuthi akalitholi ithuba ngokumelene nabanye abazongenela ukhetho. Ngaphandle kwalokho, isiNgisi; Kuphinde kubambe iqhaza elibonakalayo empilweni yethu yemfundo ngeminyaka yama-90s. Ngenxa yezikole eziphakeme zase-Anatolian, abantu abaningi eTurkey ukufunda isingisi ngithole ithuba. Futhi, namuhla ukufunda isingisi iminyaka yehlile yafinyelela ezingeni lenkulisa. Igalikuni; Ihlose ukuba ngelinye lamazwe ahamba phambili eYurophu ngemfundo yesiNgisi.

Ngokuhambisana nezinjongo ze-European Union yezwe lethu, singasho ukuthi imfundo yolimi lwangaphandle, ikakhulukazi isiNgisi, idingeka kakhulu. Ngeminyaka yawo-1990 kanye nengxenye yokuqala yawo-2000 isiZulu Izifundo zesiNgisi ebezingenalutho ngenxa yokushoda kothisha seziphenduke izifundo abafundi abazisebenzisa ngokugcwele futhi bafunde lukhulu. Imfundo yesiNgisi iqondiswa ezicini ezehlukene, ikakhulukazi ohlelweni lolimi nesilulumagama. Abafundi baphinde banikezwe ithuba lokuzithuthukisa ekufundeni, ekukhulumeni, ekubhaleni nasekulaleleni. Ngamanye amazwi, abafundi abaziphasanga lezi zifundo ngokufunda inkathi (inkathi isib. inkathi edlule) noma ngokukhumbula amagama ambalwa ngekhanda. Ngenxa yezabelo zephrojekthi, banethuba lokufunda isiNgisi kangcono kakhulu ngokukhuluma, ukubhala izindatshana, ukulalela izindima ezifundwayo nezingxoxo, nokufunda nokuchaza izindima ezifundwayo.

isiZulu Kufanele sikusho ukuthi ubuchwepheshe buphinde bube yithuluzi elibalulekile kwezemfundo. Ungabonga ukuthi othisha besiNgisi eminyakeni edlule; Kwakudingeka enze abafundi bakhe balalele ngamakhasethi avela kumakhasethi. Kodwa-ke, ngenxa yokuthuthukiswa kobuchwepheshe, izinketho ezingcono kakhulu zisetshenziswa emfundweni yesiNgisi. Ngenxa yalokhu, singasho ukuthi isiNgisi sabafundi sisezingeni eliphezulu uma siqhathaniswa neminyaka edlule. Uma wenza usesho olufushane ku-Youtube, izingane zeminyaka yesikole esiphakathi zisekhona isiZulu Uzobona ukuthi bashutha amavidiyo futhi bakhulume ngendlela ethile.

Kungani Sibalulekile IsiNgisi?

isiZulu Uma kuthiwa, akufanele ucabange ukuthi kuwulimi olukhulunywa emazweni amaningi omhlaba kuphela. Ngoba, lolu limi; Futhi kuwulimi oluvame kakhulu emhlabeni. Ngakho-ke, uma ucabanga ukuthi ukufunda isiNgisi akudingekile, kufanele ubuyekeze le mibono. kahle isiNgisi Kufanele ucabangele ukuthi uma ukhuluma, impilo yakho izoba ngcono kakhulu. Izinketho eziningi zikulindile ngokwemfundo nomsebenzi. Ngaphezu kwalokho, akufanele ubheke ukufunda isiNgisi njengethuba lokufunda noma lomsebenzi. Ulimi ongangeza lukhulu kuwena ngokwamasiko nokuzijabulisa. Umculi omthandayo isiZulu Ukulalela ingoma ebhalwe ngesiNgisi ngokuqonda kuzokujabulisa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uzoba nethuba lokuxhumana nabantu abavela kuwo wonke umhlaba ngesiNgisi. Ngamanye amazwi, awusoze wazizwa uwedwa.

isiZulu; Ulimi olubaluleke kakhulu kukho kokubili izinhloso zakho zobungcweti nezomuntu siqu. Uma usanda kufunda isiNgisi, unezizathu eziningi zokuqhubeka.

 • isiZulu Kufanele wazi ukuthi noma ngabe yimuphi umsebenzi obhekene nawo, amathuba amasha azoza kuwe empilweni yakho. Emhlabeni wokuhwebelana kwembulunga yonke, izinkampani eziningi zingena ebudlelwaneni namazwe asezingxenyeni ezihlukene zomhlaba. Kuleli qophelo, kudingeka abasebenzi abakwazi ukuxhumana nabantu abangabazi. Ngolwazi lwakho lwesiNgisi, ungathola umsebenzi omusha sha noma ube nethuba lokukhushulelwa esikhungweni osisebenzele. Ngaphezu kwalokho, singasho ukuthi izikhundla ezihlukene ezifana nokuhumusha kanye nomhumushi, abasebenzi bokuthengisa noma uthisha wolimi bakulindile.
 • TOEFL; Ngokungangabazeki, kuwukuhlolwa ukuthi abantu abasha abaningi baseTurkey bafuna ukuthola amaphuzu aphezulu. Kodwa-ke, isiNgisi sakho kufanele sibe sihle kakhulu ukuthola amaphuzu aphezulu kulolu vivinyo. Ngesikolo esihle se-TOEFL, ungabhalisa ezikoleni cishe noma kuphi emhlabeni. Kufanele futhi uthuthukise isiNgisi sakho ukuze uphumelele izivivinyo ze-IELTS neCambridge.
 • isiZulu Ukukwazi ukufunda nokuqonda kuyinzuzo enkulu ngempela! Singasho ukuthi okungenani abantu abayizigidi eziyinkulungwane emhlabeni babhalelana ngesiNgisi kuyi-Internet. Kuleli qophelo, nabantu ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba, isiZulu Kuyoba yintokozo ukuxoxa. Ngeke yini kube mnandi ukuthumelela othile ovela eNigeria umbhalo ngesiNgisi? Ngaphezu kwalokho, ngenxa yolwazi lwakho lwesiNgisi, ungathola ithuba lokufunda nokuqonda imithombo eyahlukene ku-inthanethi.
 • Kuze kube manje, sikhulume ngamalungelo isiNgisi esiwanikeze ngokwemfundo namabhizinisi. Kodwa-ke, ungazuza okuningi mayelana namasiko nokuzijabulisa uma ufunda lolu limi. Ikakhulukazi ku-CNBC-E, esinye seziteshi ze-TV ezidumile zama-2000s. English series Futhi sonke besifuna ukwazi isiNgisi esanele ukuze sibuke amamuvi angenayo imibhalo engezansi. Nakuba ingekho i-CNBC-E namuhla, isezingeni elihle ukubuka uchungechunge lwangaphandle ku-Netflix noma inkundla ehlukile ngaphandle kwemibhalo engezansi. isiZulu Kubalulekile ukuthi wazi.
 • Ekugcineni, isiZulu Kufanele sikhulume ngezinzuzo zokufunda ekuthuthukiseni ubuchopho. Ngokwezifundo zokufundisa ulimi, kutholakale ukuthi ulimi olusha lushintsha ukwakheka kobuchopho. Uzomangala njengoba ufunda izinzuzo zalesi simo, esithinta ingxenye yobuchopho ebhekene nenkumbulo nokucabanga okuqaphelayo! Ngamanye amazwi, indlela ocabanga ngayo izoshintsha uma ufunda ulimi olusha. Njengoba ukwakheka kobuchopho bakho kuba namandla, uthola ikhono lokucabanga ngezindlela eziningi.

Ngenxa yalokho, zicabange ngokushesha ngangokunokwenzeka, ucabangela zonke izici ezingenhla. funda izinyanga ngesiNgisi Kufanele uzikhuthaze!

INKONZO YETHU YOKUHUMUSHA IYAQALA. Ngemininingwane eminingi: Ukuhunyushwa kwesiNgisi

Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe enyangeni engu-1 edlule, ngoNovemba 06, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoNovemba 6, 2021.

Ngikukhethele isihloko esingahleliwe, okulandelayo yizihloko zakho zenhlanhla. Iyiphi ongathanda ukuyifunda?


Izixhumanisi ezixhasiwe