Izinsuku zesiNgisi

Kulesi sifundo, sizobona izinsuku zokufundisa ngesiNgisi. Esihlokweni sethu esibizwa ngokuthi izinsuku zesiNgisi nesiTurkish, kuzoba khona nokuzivocavoca ngezinsuku zesiNgisi nemisho eyisampula ngezinsuku zesiNgisi. Sizofaka futhi isipelingi nokubizwa kwezinsuku ngesiNgisi.
Okuqukethwe esifundweni sethu sezinsuku zesiNgisi kuqukethe izihloko ezilandelayo, njengoba uskrolela phansi ezansi kwekhasi, uzobona izihloko ezilandelayo.

  • Izinsuku zesiNgisi
  • Ukupela nokubiza izinsuku ngesiNgisi
 • Izinsuku zesiNgisi kanye nokufana kwazo kweTurkey
 • Imisho eyisampula mayelana nezinsuku ngesiNgisi
 • Lusuku luni isiNgisi namuhla? Ulwesingaki namhlanje? ungabuzi imibuzo yakho
 • Ungasho ukuthi yiluphi usuku namuhla ngesiNgisi
 • Ukuhlolwa okuncane mayelana nezinsuku zesiNgisi
 • Ukuzivocavoca ngezinsuku zesiNgisi
 • Ingoma yezinsuku ngesingisi

Manje ake siqale sikunikeze ukubuka okuhle kwezinsuku zesiNgisi.izinsuku zesi-english

Amanothi abalulekile ngezinsuku zesiNgisi;

 • Izinsuku nezinyanga zesiNgisi kufanele ziqale ngohlamvu olukhulu.
 • Awudingi ukusebenzisa lonke igama lapho ukhuluma ngezinsuku nezinyanga. Ungasebenzisa futhi izifinyezo esikhundleni salokho, ikakhulukazi kwimibhalo emide.

Igama elithi Inyanga, esibhekisela kulo njengosuku esiNgisini, lisetshenziswa njengeNyanga. Igama elithi izinyanga lithatha isijobelelo -s njengezinyanga. What does usuku mean in English Umbuzo nawo uyazibuza. Igama elithi uSuku lichazwa ngokuthi "uSuku", kanti iZinsuku zethiwa -s ngendlela "Izinsuku". Engxenyeni elandelayo, sizobona ukuthi izinsuku zesonto zifakwa kusiphi isigaba esiNgisini.

* Amagama esiNgisi ngobuningi engeza -s, -es njengezijobelelo, kuya ngegama.Ziyini Izinsuku Zeviki NgesiNgisi?

Kunezinsuku eziyisikhombisa evikini lekhalenda. Yize usuku ngalunye lunokubhalwa kwalo nomsindo, konke kunokuthile okufana ngakho. Iphela ngegama elithi "Usuku", okusho ukuthi uSuku Lonke. Lolu lwazi lungenza umsebenzi wakho ube lula kancane ngenkathi uzama ukubamba ngekhanda amagama ezinsuku.

Ohlwini olungezansi, uzothola isiNgisi sezinsuku, izifinyezo zazo kubakaki kanye nokufana kwabo kweTurkey. Ngemuva kwalokho ungabheka izincazelo ezimfushane zaleli gama ngalinye, imvelaphi yazo nokuthi zisetshenziswe kanjani emshweni. Kunezindlela eziningi ongazisebenzisa ukukhumbula izinsuku.

Enye yalezi indlela yokusebenza ngokubhala igama ngalinye kahlanu. Enye indlela ephumelelayo ukulungiselela amaphepha amancane anesiNgisi ohlangothini olulodwa lwamakhadi kanye neTurkey kolunye futhi asebenze nendlela yokudweba nokufunda ngokungahleliwe. Ngasikhathi sinye, ungabhala amagama esiNgisi kwezinye izingxenye zegumbi lakho bese ulungisa futhi unamathisele amaphepha amancane azoba phambi kwamehlo akho ngaso sonke isikhathi.Izinsuku zesiNgisi

UMsombuluko (Mon): UMsombuluko

NgoLwesibili (Lwesibili): NgoLwesibili

NgoLwesithathu (Wed): NgoLwesithathu

NgoLwesine (Thu): ngoLwesine

ULwesihlanu (Fri): ULwesihlanu

NgoMgqibelo (Sat): ngoMgqibelo

NgeSonto (ngeLanga): NgeSonto

Isifundo sezinsuku zesiNgisi

UMsombuluko Luphi Usuku?

UMsombuluko usuku lokuqala lwesonto. Ngendlela yangoMsombuluko, incwadi yokuqala ibhalwa ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso siboniswa njengoMon. Ungalibiza kanjani igama elithi Umsombuluko Impendulo yombuzo ukuthi ifundwa njenge- "mandey".

Kunemibono eyehlukene ngemvelaphi yosuku ngalunye lwesonto ngesiNgisi. Ikakhulukazi ngoMsombuluko, ngoMgqibelo nangeSonto, amagama abo kucatshangwa ukuthi avela kwizindikimba zasezulwini. UMoon, okucatshangwa ukuthi ususelwa emagameni athi Saturn, Moon neLanga, umsuka wegama elithi Monday.Izigwebo Eziyisampula NgoMsombuluko - ngoMsombuluko

Kufanele unikeze izabelo zakho ngoMsombuluko.

Uzonikeza umsebenzi wakho wesikole ngoMsombuluko.

Umsebenzi wesikole ufanele ngoMsombuluko ozayo.

Umsebenzi wesikole uzokwethulwa ngoMsombuluko ozayo.

NgoLwesibili Luphi Usuku?

NgoLwesibili usuku lwesibili lwesonto. Incwadi yokuqala ebhalwe ngoLwesibili ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sikhonjiswa njenge-Tue. NgoLwesibili Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda ngokuthi "tyuzdey".

Umsuka wegama elithi uLwesibili kucatshangwa ukuthi uvela kuTyr, uNkulunkulu wasenganekwaneni waseNorse.

NgoLwesibili - Imisho eyisampula ngoLwesibili

Usuku luni namuhla? - Namhlanje nguLwesine.

Usuku luni namuhla? - Namhlanje nguLwesibili.

Izinsuku zamasonto yilezi: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine nangoLwesihlanu.

Izinsuku zamasonto: uMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine nangoLwesihlanu.

Umkhandlu Kazwelonke Omkhulu waseTurkey uzohlangana ngoLwesibili.

IGrand National Assembly yaseTurkey izohlangana ngoLwesibili.

NgoLwesithathu Luphi Usuku?

NgoLwesithathu, uLwesithathu wusuku lwesithathu lwesonto. Ngendlela yangoLwesithathu, incwadi yokuqala ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sikhonjiswa njengo-Wed. NgoLwesithathu Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda njenge- "vensdey".

NgoLwesithathu kwaqalwa njengoSuku lukaWöden. UWöden, noma u-Odin, waziwa njengombusi wombuso wonkulunkulu baseNorse. Leli gama elithathwe ezinganekwaneni selishintshile ngokuhamba kwesikhathi laba nguLwesithathu.

NgoLwesithathu - Imisho eyisampula ngoLwesithathu

Azinawo amakilasi ngoLwesithathu ntambama.

Awekho amakilasi ngoLwesithathu ntambama.

Ukuhlolwa kwangoLwesithathu kuzoba nzima.

Ukuhlolwa kwangoLwesithathu kuzoba nzima.

Kufanele sihambise i-eseyi ngoLwesithathu.

Kufanele sihambise udaba kungakashayi uLwesithathu.

NgoLwesine Luphi Usuku?

NgoLwesine, uLwesine usuku lwesine lweviki. Incwadi yokuqala ngohlobo lwangoLwesine ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sichazwe njengo-Thu. NgoLwesine Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda njenge- "törzdey".

Umsuka wegama ngoLwesine uvela kuThor, unkulunkulu wamandla nokuvikelwa, onendawo ezinganekwaneni zaseNorse. Usuku olwaziwa ngeThor's Day luqale ukuculwa njengoLwesine ngokuhamba kwesikhathi.

NgoLwesine - Imisho eyisampula ngoLwesine

Umama ubesegula kusukela ngoLwesine olwedlule.

Umama ubesegula kusukela ngoLwesine olwedlule.

Namhlanje nguLwesine.

Namhlanje nguLwesine.

Ulwesihlanu Luphi Usuku?

ULwesihlanu usuku lwesihlanu lwesonto. Ngendlela yangoLwesihlanu, incwadi yokuqala ibhalwa ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sikhonjiswa njengo-Fri. Friday Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda njenge- "firaydey".

NgoLwesihlanu kuvela kunkulunkulukazi uFrigg, noma uFreya, owayengunkosikazi ka-Odin ezinganekwaneni zaseNorse. Leli gama, elikhulunywa njengoSuku lukaFreya, seliphenduke uLwesihlanu ngokuhamba kwesikhathi.

ULwesihlanu - Imisho eyisampula ngoLwesihlanu

Ngizobuye ngibonane nodokotela ngoLwesihlanu oluzayo.

Ngizohlangana nodokotela futhi ngoLwesihlanu oluzayo.

Usuku lwami lokuzalwa lungoLwesihlanu kulo nyaka.

Kulo nyaka usuku lwami lokuzalwa lungoLwesihlanu.

NgoMgqibelo Luphi Usuku?

UMgqibelo usuku lwesithupha lwesonto. Kuyimpelasonto. Incwadi yokuqala ebhalwe ngoMgqibelo ibhalwe ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso siboniswa njengoThengisa. Saturday Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuyifunda ngokuthi "kulayini".

UMgqibelo uthola igama lawo emsukeni wamagama amaplanethi. Kucatshangwa ukuthi kuvela njengoSuku lukaSaturn. Yashintsha ngokuhamba kwesikhathi yaba nguMgqibelo.

Imisho eyisampula ngoMgqibelo - ngoMgqibelo

Kuthiwani ngoMgqibelo olandelayo?

Kuthiwani ngoMgqibelo olandelayo?

Namuhla kunguMgqibelo kuthi kusasa kube yiSonto.

Namuhla kunguMgqibelo kuthi kusasa kube yiSonto.

NgeSonto Luphi Usuku?

ISonto usuku lwesikhombisa, usuku lokugcina lwesonto. Kuyimpelasonto. NgeSonto, incwadi yokuqala ibhalwa ngofeleba. Noma isetshenziswe emshweni, uhlamvu lokuqala luhlale lubhalwe ngofeleba. Isifinyezo saso sishiwo njengeLanga. Sunday Ungalibiza kanjani igama Impendulo yombuzo ukuthi ifundwa njenge- "sandey".

ISonto lithola igama lalo emsukeni wegama elithi ilanga. Usuku lweLanga lisho usuku lweLanga. Ngokuhamba kwesikhathi, kwaba lula futhi kwaba yiSonto.

ISonto - Imisho eyisampula ngeSonto

Sizoya epikinikini ngeSonto elizayo.

Siya epikinikini ngeSonto elizayo.

Sizoshada ngeSonto elizayo.

Sizoshada ngeSonto elizayo.

Izinsuku ZesiNgisi Imibuzo Yokuzijwayeza

1. Uma izolo kunguLwesithathu, luluphi usuku namuhla?

a) NgeSonto b) NgoLwesibili c) ngoMsombuluko d) ngoLwesine

2. Uma izolo bekuyiSonto, kusasa ngaluphi usuku?

a) UMsombuluko b) NgoLwesibili c) NgoLwesine d) ngoMgqibelo

3. Uma namuhla kunguLwesihlanu, bekuyiluphi usuku izolo?

a) NgoLwesine b) NgoLwesithathu c) NgoLwesibili d) ngoMgqibelo

4. Uma kusasa kunguLwesithathu, bekuwusuku luni namuhla?

a) NgeSonto b) NgoLwesine c) ngoMsombuluko d) ngoLwesibili

5.… .. usuku olulandela iSonto futhi luvame ukuqala ukuqala kweviki lomsebenzi.

a) NgoLwesibili b) ngoMgqibelo c) ngoMsombuluko d) ngoMgqibelo

Eminye imibuzo eyisampula:

 1. Luyini usuku lwesithathu lwesonto?

NgoLwesithathu.

Luyini usuku lwesithathu lwesonto?

NgoLwesithathu.

 1. Ziyini izinsuku zempelasonto?

NgoMgqibelo nangeSonto.

Ziyini izinsuku zempelasonto?

NgoMgqibelo ngeSonto.

 1. Yiziphi izinsuku zesonto?

UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu.

Yiziphi izinsuku zesonto?

UMsombuluko uLwesibili uLwesithathu uLwesine uLwesihlanu.

 1. Yiluphi usuku lokuqala ukuya esikoleni?

NgoMsombuluko.

Luyini usuku lokuqala lwesikole?

UMsombuluko.

 1. Lusuku luni iholide?

NgeSonto.

Liyini iholide?

Imakethe.

 1. Zingaki izinsuku ezikhona ngonyaka?

Izinsuku ze-365.

Zingaki izinsuku ezikhona ngonyaka?

Izinsuku ze-365.

Isampula Imisho Yezinsuku NgesiNgisi

Namuhla usuku lokuqala lwesonto: Namuhla usuku lokuqala lwesonto.

UMsombuluko usuku lokuqala lwesonto. : UMsombuluko usuku lokuqala lwesonto.

NgoLwesibili usuku lwesibili lwesonto. : NgoLwesibili usuku lwesibili lwesonto.

Umama uzofika ngolwesihlanu. : Umama uzofika ngoLwesihlanu.

Ngizobuyela esikoleni ngoMsombuluko ozayo ngoba ngisagula: Ngizobuyela esikoleni ngoMsombuluko ozayo ngoba ngisagula.

Ngizothenga isikhwama esisha ngoLwesihlanu: NgoLwesihlanu, ngizothenga isikhwama esisha.

Kunezinsuku eziyisikhombisa ngesonto: Kunezinsuku eziyisikhombisa ngesonto.

Kunamasonto angama-52 ngonyaka: Kunamasonto angama-52 ngonyaka.

ISonto liqanjwe ngelanga: ISonto liqanjwe ngeLanga.

Yiluphi usuku lweviki oluthanda kakhulu? : Yiluphi usuku lwesonto oluthanda kakhulu?

-Abanamathuba okuthi babekhona ngoMsombuluko.

Akunamathuba okuthi babe lapho ngoMsombuluko.

-Ngakho-ke, ngitshele kabanzi ngokwenzekile ebhayisikobho ngoMsombuluko owedlule.

Ngitshele ngokuningiliziwe ukuthi kwenzekeni ebhayisikobho ngoMsombuluko owedlule.

-Ungathanda ukuya kosuku nami ngoMsombuluko?

Ungathanda ukuya kosuku nami ngoMsombuluko?

-Ngabe kukhona iholide olaziyo, eligubhe ngoMsombuluko?

Ngabe kukhona amaholidi / amaholide owagubha ngoMsombuluko?

-Isikole savalwa ngoMsombuluko odlule, ngoba kwakuyiholide.

Isikole savalwa ngoMsombuluko odlule njengoba bekuyiholide / iholide.

Manje njengoba wazi izinsuku zesonto, uzodinga amagama afanelekile ukuze ukwazi ukuwafaka emshweni. Ungazisebenzisa kalula lezi zinkulumo ngokuya ngesakhiwo somusho. Ukwenza imisho ngesiNgisi kulula kakhulu uma wazi amabinzana ayisisekelo. Ukuze ngekhanda la maphethini, futhi, Izindlela zokufunda zesiNgisi Ungayisebenzisa futhi uyiqinise njalo ngokuyisebenzisa empilweni yakho yansuku zonke.

Nawa amanye amagama nezisho ongazisebenzisa nezinsuku zesonto ngesiNgisi;

 • Namuhla - Namuhla
 • Kusasa - Kusasa
 • Izolo - Izolo
 • Ekuseni - Ekuseni
 • Ntambama - Ntambama (12: 00-17: 00)
 • Kusihlwa - Kusihlwa (Phakathi kuka-17: 00 no-21: 00)
 • Ubusuku - Ubusuku
 • Ukuphumula - Impelasonto (Ingasetshenziswa esikhundleni sempelasonto.)

Izolo kwayizolo.

Kunezinsuku eziyisikhombisa ngesonto.

Namhlanje uMqgibelo.

Uhlelo lwezinsuku zesiNgisi

Iziphakamiso Zesihloko Ngezinsuku ZesiNgisi

Izingoma nezindaba ezimfishane kungasetshenziswa uma kuchazwa isihloko sezinsuku ngesiNgisi. Lezi zinhlobo zezingoma, ezilungele abafundi bezikole zamabanga aphansi, zihlala unomphela lapho zilalelwa ngokucophelela nangezikhathi ezimbalwa. Izingane ezizama ukuhamba nezingoma zingafunda kalula ngokufundwa nokufana kwezinsuku.

Njengakuyo yonke imikhakha, kubaluleke kakhulu ukuzijwayeza ukufunda isiNgisi. Ngokuzijwayeza izinsuku zesiNgisi izinsuku ezimbalwa, ukuzisebenzisa emishweni, ukulalela izingoma ngezinsuku zesiNgisi, noma ukufunda ezinye izincwadi, uthola ukuzijwayeza okwanele kulokhu. Ikakhulukazi empilweni yakho yansuku zonke, uzobe usiqinise ngokuphelele isihloko sezinsuku zesiNgisi ngokusebenzisa njalo emishweni yakho.

Sample lyrics mayelana nezinsuku zesonto ngesiNgisi:

Ingoma yezinsuku ngesingisi

Ake ungitshele, zithini izinsuku zesonto?

Uthole uMsombuluko wakho, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto, futhi

Uthole uMsombuluko wakho, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto, futhi

Uthole uMsombuluko wakho, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto, futhi

Uthole uMsombuluko wakho, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto, futhi

Enye ingoma;

Monday

NgoLwesibili

NgoLwesithathu

NgoLwesine

Friday

Saturday

Sunday

Izinsuku zesonto

Manje, phinda ngemuva kwenkukhu yenkukhu, nakhu siya khona

UMsombuluko (ngoMsombuluko)

NgoLwesibili (ngoLwesibili)

NgoLwesithathu (ngolwesithathu)

NgoLwesine (ngoLwesine)

ULwesihlanu (ngolwesihlanu)

NgoMgqibelo (ngomgqibelo)

NgeSonto (ngeSonto)

Izinsuku zesonto

Umsebenzi omuhle!

Umusho osetshenziselwe ukubuza ukuthi yiluphi usuku esiNgisini;

Yiluphi usuku?

Njengempendulo

Kuyisonto

singasho.

Imininingwane ebalulekile *

Ngihamba njalo ngamaSonto. (Ngihlala ngihambahamba njalo ngeSonto.)

Njengoba kubonakala emshweni, igama iSonto lithathe isijobelelo -s. Izinsuku zihlala zisetshenziswa emishweni ngaphandle kwezijobelelo. Kepha kuphela uma uzosho okuthile okhethekile kwalolo suku, kufanele ulethe ubucwebe. Isibonelo, kulo musho ongenhla, igama iSonto lithatha isijobelelo -s ngoba uhamba ngeSonto kuphela.

Lapho kukhonjiswa izinsuku, izalathandawo eziyishumi noma ezingaphakathi zisetshenziswa ekuqaleni. Futhi kwesinye isikhathi kuyadideka ukuthi isiphi isilandiso okufanele sisetshenziswe lapho kucaciswa izinsuku zesonto. Ukusebenzisa izengezo zesikhathi kungahluka ngokuya ngokuthi ulisebenzisa kanjani usuku lwesonto emshweni nencazelo yomusho. Isilandiso esithi "in" sisetshenziswa lapho kukhulunywa ngomqondo wesonto lilonke, nokuthi "ku" lapho kukhulunywa ngosuku oluthile lweviki.

NgoMsombuluko, ngeSonto, ngoLwesibili.

Zihlukaniswa Kanjani Izinsuku Zeviki?

Izinsuku eziyisikhombisa ngesonto zihlukaniswe izigaba ezimbili. Kunezinsuku ezimbili esiNgisini njengezinsuku zamasonto nezimpelasonto. Ukuze sisho izinsuku zesonto ngesiNgisi "Izinsuku Zamasonto”Kusetshenziswa isichasiso.

Izinsuku zamasonto- Izinsuku zeviki

UMsombuluko

NgoLwesibili (ngoLwesibili)

NgoLwesithathu (ngoLwesithathu)

NgoLwesine (uLwesine)

ULwesihlanu

Impelasonto - Impelasonto

NgoMgqibelo (ngoMgqibelo)

NgeSonto

 • Umama ubhaka isinkwa namakhekhe ngezimpelasonto.
  Umama ubhaka isinkwa namakhukhi ngezimpelasonto.
 • USato wenza umcibisholo ngezimpelasonto.
  UMnu. Sato wenza umsebenzi wokucibishela ngezimpelasonto.
 • Hlobo luni lwezinto ozenzayo ngezimpelasonto?
  Hlobo luni lwezinto ozenzayo ngezimpelasonto?

Isampula lombhalo wesifundo ngezinsuku zesiNgisi

Ukufundiswa kwezinsuku zesiNgisi kungaba isifundo esiyinkimbinkimbi, ikakhulukazi kubafundi besikole samabanga aphansi. Ukuchaza lokhu, ukusebenzisa umbhalo ngephethini ethile ukuhlaziya lo mbhalo ngokuhamba kwesikhathi kuba yindlela yokufunda ehlala njalo. Ngalokhu, uthisha uqale afundele ikilasi umbhalo bese efundisa igama ngalinye embhalweni ngamunye ngamunye.

Kunezinsuku eziyi-7 evikini. Lezi zinsuku yilezi: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo neSonto. Izinsuku zamasonto: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu. Izinsuku zempelasonto: NgoMgqibelo nangeSonto. Kunezinsuku ezingama-365 ngonyaka. Kunezinsuku ezingama-28, 30 noma ezingama-31 ngenyanga.

Kunezinsuku eziyi-7 evikini. Lezi zinsuku yilezi: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo neSonto. Izinsuku zamasonto: UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu. Izinsuku zempelasonto: NgoMgqibelo nangeSonto. Kunezinsuku ezingama-365 ngonyaka. Kunezinsuku ezingama-28, 30 noma ezingama-31 ngenyanga.

Ukwazi izinsuku zesonto ngokuningiliziwe kusizuzisa ngezindlela eziningi. Ngokuqinisekile sisebenzisa izinsuku kuzo zonke izindawo zokuphila kwansuku zonke njengekhalenda, ukuqokwa, umhlangano webhizinisi. Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa izinsuku emishweni. Esivivinyweni ozosithatha noma kwezinye izimo eziningi, ungahle ubhekane nenkinga yezinsuku. Ngakho-ke Izinsuku zesonto ngesingisi Kufanele ufunde isifundo ngokucophelela.

Njengoba isiNgisi kuwulimi olungafundeki njengoba kubhaliwe, kufanele ulalele nakanjani ukuphinyiselwa kwamagama lapho uqala ukufunda. Kufanele uzame lokhu izikhathi ezimbalwa ngokuliphinda izwi ngokuzwakalayo ngemuva nje kokulalela isichazamazwi. Ukuphinda amagama osanda kuwafunda kuze kuphume imisindo ngokuphelele nangokucacile kuzohlinzeka ngokufunda okungapheli. Ukufunda ukupelwa kwegama kuphela akwanele ngesiNgisi. Kufanele futhi ufunde ukubizwa kwayo futhi uyisebenzise njalo ekuxhumaneni. Ungagcina ngokushesha amagama amasha kwimemori yakho, ikakhulukazi ngokulalela izingoma zesiNgisi.

Kumele kuqashelwe ukuthi lapho usebenzisa amayunithi wesikhathi esiNgisi, izinsuku, izinyanga, futhi kwesinye isikhathi ngisho nezikhathi zonyaka zisetshenziswa ndawonye. Ngokuvamile, kusetshenziswa umthetho othile we-oda ekusetshenzisweni kwabo. Ibhalwe ngendlela yosuku lokuqala bese kuba yinyanga emshweni. Amaphethini wezinyanga nosuku axhunywe komunye nomunye ngokusebenzisa izalathandawo zesikhathi futhi yisihloko sokufunda sesiNgisi esizovela njalo empilweni yansuku zonke.

Ukuvezwa kabusha kwesilulumagama esifundisiwe kuhlala kukunika izibonelo ezintsha ngakho-ke kuqinisa la magama engqondweni yakho. Ngakolunye uhlangothi, ukufunda amagama amasha nezisho kubalulekile ekwakheni isilulumagama sakho, ikakhulukazi ngolimi olunamagama amaningi njengesiNgisi. Isihloko sezinsuku zesiNgisi yisihloko ongasisebenzisa kalula futhi usisebenzise njalo. Uma ngokungazelelwe uqala ukufunda isiNgisi ngethemba lokufunda ngomlingo yonke into nazo zonke izifundo, ungahle udideke futhi uphole kulo msebenzi wokufunda isikhathi eside kakhulu.

Unabo abangane noma obajwayele abathumela ku-inthanethi nge-English? Ungaphuthelwa yibo ekuphakeleni kwezindaba zakho. Skena izinto abazaba futhi ungakhohlwa ukuthola umuntu oyedwa noma ababili nsuku zonke. Zingaba yizindatshana zezindaba noma zomagazini, amavidiyo, izinkulumo, okuthunyelwe kubhulogi, izingoma, noma yini enye: uma ingeyesiNgisi futhi isihloko sikuthanda, kuzokusiza. Ungakhohlwa ukuqhubeka ngesinyathelo ngesinyathelo, uzibuza futhi ucwaninga.

Amanothi wokuphela kwenkulumo yezinsuku zesiNgisi

Njenganoma yisiphi isifundo lapho ufunda ulimi olusha, ukuphindaphinda nokuphimisela okuyikho kungukhiye ekusizeni amagama amasha ukuthi ahlale enkumbulweni yakho. Ngalesi sizathu, ngezansi wabelana ngawe Prakthiza imibuzo mayelana nezinsuku zesiNgisi ve Izinsuku zesiNgisi ziyisampula yemisho Ungafunda isigaba. Ungaphendula imisho lapha ngokuyibhala phansi ephepheni.

Lapho uthatha isinqumo sokufunda isiNgisi, enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu okufanele uzifunde izinsuku zesiNgisi. Ukufunda lesi sigaba kahle kusho ukufunda amagama ozowasebenzisa kaningi empilweni yakho yansuku zonke. Kule ndatshana Ungazibhala kanjani izinsuku ngesiNgisi, ukuthi ungabiza kanjani izinsuku ngesiNgisi Sagxila ezihlokweni ezinjalo.

Ukufunda izinsuku zesonto ngesiNgisi kubaluleke kakhulu kubo bonke abafundi bolimi. Ukwazi ukuthi ungasho kanjani izinsuku zeviki, kusukela ekubekeni i-aphoyintimenti kuya ekubekiseni ihhotela, kuyingxenye ebalulekile yengxoxo yansuku zonke. Ngenhlanhla, ukufunda izinsuku zesonto ngesiNgisi kulula futhi sineziphakamiso zokuthi ungakusiza kanjani uzikhumbule.

Imvamisa usebenzisa izinsuku nezinyanga lapho wenza i-aphoyintimenti noma uhlela umhlangano, ikakhulukazi uma ufuna ukwenza ngokukhethekile ngesiNgisi sebhizinisi. Ngakho-ke, kufanele ufunde le ndaba kahle futhi uzame ukukhuluma ngokushelelayo. Ungasebenzisa futhi indlela yokufaka isiNgisi empilweni yakho yansuku zonke, okungenye yezindlela eziyisisekelo zokufunda isiNgisi.


UHLELO LOKUSEBENZA LEMIBUZO YASEJEREMIYA LUKU-INTANETHI

Izivakashi ezithandekayo, isicelo sethu semibuzo sishicilelwe esitolo se-Android. Ungakwazi ukuxazulula izivivinyo zesiJalimane ngokufaka efonini yakho. Ungakwazi futhi ukuncintisana nabangani bakho ngesikhathi esifanayo. Ungabamba iqhaza kumbuzo owina imiklomelo ngohlelo lwethu lokusebenza. Ungabuyekeza futhi ufake uhlelo lwethu lokusebenza esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Android ngokuchofoza isixhumanisi esingenhla. Ungakhohlwa ukubamba iqhaza emibuzweni yethu yokuwina imali, ezobanjwa ngezikhathi ezithile.


UNGAYIBUKILE LE CHAT, UZOHLANYA
Lesi sihloko singafundwa nangezilimi ezilandelayo

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Ungase futhi uzithande lezi
Shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.