Imikhakha yobuciko yaseJalimane (Geschlechtswort)

Sawubona bathandwa, isiJalimane inkulumo enesihloko esithi sihloko izihloko banelukuluku lokwazi mayelana lesi sifundo ikakhulukazi Wabasaqalayo ukufunda abangane isiJalimane, nokuthi ngezinye izikhathi ophoqelelwe abantu abaningi bekuthola kunzima ukuqonda Ama-Articels aseJalimane Sizoxoxa ngakho.
Ezifundweni zethu zokuqala, sathi iziqalo zamagama ejwayelekile ngesiJalimane kufanele zibhalwe ngofeleba nokuthi igama lohlobo ngalunye linendatshana.

Esifundweni sethu esibizwa ngokuthi ama-athikili ngesiJalimane, sizoqala sikhulume ngokuthi yini i-athikili, zingaki izinhlobo zezindatshana zesiJalimane, nokuthi imaphi amagama aphambi kwalezi zihloko. Ekugcineni, sizokuqinisa lokho esikuchazile ngezibonelo futhi sizophetha ngokuhlolwa kwesihloko kwezindatshana zaseJalimane.

Isihloko semibhalo yesiJalimane siyisihloko esibaluleke kakhulu. Kumele ifundwe kahle kakhulu. Izindatshana zaseJalimane Akunakwenzeka ukuthi ukhulume futhi ubhale kahle isiJalimane ngaphandle kokufunda ukuthi mangaki ama-athikili akhona. Ikakhulukazi ezifundweni ezifana namabizo nemisho yesiphawulo sihloko ku Kuzokwenza umsebenzi wakho ube lula ukuba nemininingwane emihle kakhulu mayelana.

Ngemuva kokufunda inkulumo ezihlokweni zaseJalimane, sincoma ukuthi uvivinye izindatshana zesiJalimane ngemibuzo embalwa ekugcineni kwesifundo. Manje ake sinikeze izihloko zethu bese siqala isifundo sethu.IZIXWAYISO ESISEKELWE EGULANI

IZIHLOKO: GESCHLECHTSWORT

Isihloko salesi sihloko siboniswa njengenye yezihloko ezinzima kunabo bonke abafundi baseJalimane.
Kulesi sigaba, sizokwenza lokhu futhi sinethemba lokuthi uzobona ukuthi lokhu akuyona inkinga enzima kakhulu.
Ake siqaphele ukuthi uma ubamba ngekhanda amagama kanye nama-athikili awo, ngeke ube nenkinga enkulu ngalokhu. Kepha, nokho, sizokwenza ukuqoqwa okubanzi ngale ndaba futhi sihlole ukuthi iziphi izinhlobo zamagama ezisetshenziswayo nodaba.
Manje ake siqhubeke.

Ama-Articels aseJalimane

EJalimane, amagama obulili anesithunzi, futhi kunezinhlobo ezintathu.
NgesiJalimane, amabizo angabesilisa, abesifazane, noma angathathi hlangothi. Ngakho-ke, i-athikili ephambi kwegama iyashintsha ngokuya ngobulili begama.

Kunezinhlobo ezimbili zama-athikili ngesiJalimane, eyokuqala eyimibhalo ecacile kanti eyesibili yizindatshana ezingaziwa.

NgesiJalimane, izindatshana ezithile zibizwa ngokuthi, ama-das nama-die articles.

Izindatshana ezingapheli ngesiJalimane yizihloko ze-ein ne-eine.

Kukhona nendatshana ethile kanye nomqondo wendatshana ongaziwa esiNgisini. Abangani abathatha izifundo zesiNgisi bangasiqonda kangcono lesi sihloko. EsiNgisini, le ndatshana i-athikili ecacisiwe, futhi kunezindatshana ezi-2 ezingaziwa, a no an. Ukusetshenziswa kwendatshana ethize ne-athikili enganqamuki esiNgisini kuyefana nalokho kwesiJalimane.

Imibhalo ethile nezindatshana ezingapheli ngesiJalimane Sathi kunezinhlobo ezimbili zezindatshana, okungukuthi.

Ngakho manje uthi, eyaziwa ngokuthi ama-das and die articles Imibhalo ethile yaseJalimane Ake sinikeze imininingwane mayelana:

IsiJalimane der das uyafa Kutholakala elinye lamagama. Lawa magama awanakho okufana neTurkey futhi awanakuhunyushwa ngokuphelele olimini lwethu. Lawa magama anjengengxenye yegama akulo. Ngenkathi ufunda igama, kuyadingeka impela ukuthi ufunde i-athikili yalo ndawonye njengokungathi yigama elilodwa elinegama. It das diAmagama e ahlukaniswa njengezihloko ezithile.

Uma uvele ukhumbule igama ngaphandle kokufunda i-athikili, igama olifundile ngeke lenze lukhulu. Amabizo ngesiJalimane, ubuningi, ubuningi, izigaba zesiphawulo, njll. Ukubaluleka kwama-athikili kuzoqondakala kangcono. Artikel kwezinye izinkomba imesdefinely”Abanye baboincazeloIdlula ithi ”. Ngaphezu kwalokho, izindatshana zifingqiwe kwizichazamazwi nakwimithombo eminingi njengoba kukhonjisiwe ngezansi. Sicela ugcine engqondweni izinhlamvu ezifingqiwe ezibonisiwe.NgesiJalimane, i-athikili yamagama ezobulili ubulili babo kungowesilisa yi- "der".

NgesiJalimane, i-athikili ethi "die" yindatshana yamabizo obulili ubulili bawo okungowesifazane.

I-athikili yamabizo wobulili ngokobulili ngesiJalimane ithi "das".

Kodwa-ke, uma sithi ubulili bebizo, ake sinake okulandelayo: Kunzima ukwazi ubulili bamabizo ngesiJalimane, awukwazi ukubikezela ubulili begama kusuka encazelweni yalelo gama. Lokhu kumayelana nohlelo lolimi nokwakhiwa kwamagama. Ngakho-ke, lapho ufunda igama elisha, yini ubulili balelo gama futhi isihloko Ungafunda ukuthi kuyini kuphela kwizichazamazwi. Yize kunezindlela ezithile zokubikezela ukuthi ubulili ne-athikili yegama kungaba yini ngesiJalimane, kusese kunembile kakhulu. Kusichazamazwi sesiJalimane ukubheka nokufunda.

Izibonelo zama-athikili aseJalimane:

ngoBuch : Kitap

ngoTisch : Masa

kufa katze : cat

ngo-Baum : Isihlahla

afe Blume : Imbali

Das Auto : imoto

Izibonelo Ezibonisiwe Zokusetshenziswa Kwe-Artikel YaseJalimane

Lesi sithombe esilandelayo siqukethe amagama ngokusetshenziswa kwezindatshana ngesiJalimane.
Njengoba kubonakala kulesi sibalo, phambi kwe-genus der artikeli yesilisa, i-genus yezinsikazi phambi kwamagama amadololi kanye ne-das artikeli phambi kwamagama we-genus.

Ama-Articels aseJalimane
Ama-Articels aseJalimane

EJalimane, abukho ubudlelwano phakathi kobulili nencazelo yamagama, okusho ukuthi ayikho into efana nobulili bamagama aphumela ku-masculine, njengasesiNgisini, ukuthi amagama ahlobanisa uhlobo lobudoda nokwabesifazane.

Ubulili bamabizo ngesiJalimane bungafundwa kuphela ngekhanda esichazamazwini. Uhlobo lohlobo lwamabizo ezigabeni ezithile luqoqiwe. Ukuze ufunde kabanzi ngobulili bamabizo ngesiJalimane Amagama aseJalimane Ukulinganisa Ungabona indawo yethu.Ukumelwa Kwezindatshana ZaseJalimane Kuzichazamazwi

Izihloko zaseJalimane Ezichazamazwini, njengoba sesibhale ngenhla manje, "der Tisch, die Katze" njll. azenzeki ngendlela. Amagama awabhalwanga kanye nezihloko zawo kwizichazamazwi zesiJalimane. Vele ubeke uphawu oluncane eduze kwegama bese isihloko kushiwo ukuthi kuyini. Imibhalo ifushanisiwe emithonjeni eminingi ngokulandelayo:

the artikel m noma r iboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu.
die artikel f noma e iboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu.
the artikel n noma s iboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu.

Ngakho lokhu;
Igama elithi eli m r noma i-art r ik izoba “art art,
Igama f f e noma e e “lizoba”,,
Igama n noma s igama elithi “art das.

isb

Igama legama the Ezichazamazwini zaseJalimane, okuncane r incwadi ibekiwe

Igama legama die Ezichazamazwini zaseJalimane, okuncane e incwadi ibekiwe

Igama legama the Ezichazamazwini zaseJalimane, okuncane s incwadi ibekiwe

Lezi zincwadi nazor  die  das yizinhlamvu zokugcina zendatshana yabo.

Igama legama the kuyinto encane r incwadi, die eduze kwegama e incwadi, the ISE s Incwadi ibhaliwe. Lezi zincwadi nazor-due-ins yizinhlamvu zokugcina zendatshana yabo. Isibonelo, uma ubona uhlamvu r eceleni kwegama uma ubheka isichazamazwi, kusho ukuthi i-athikili yegama olibhekayo liyi-der, ngendlela efanayo, uma kukhona u-e eduze kwegama, kusho ukuthi igama lifa nendatshana, futhi uma kukhona u-s, kungama-das nalesi sihloko. Ezinye izichazamazwi MFN izincwadi, izincwadi ze-mfn mina maskulin, mina Femininum, Neutrum (Ubulili besilisa-ubulili besifazane-I-genus engathathi hlangothi) yiziqalo zamagama. Incwadi M der artikelini, Incwadi f i-artikelini, Incwadi N is das artikelini imelela.Ngokuvamile, imithombo yezichazamazwi nezichazamazwi zingasetshenziswa ukukhetha noma yimuphi umthombo noma "m - f - n”Noma“r - s - e”.

Imishini ecacile nemishini engaqiniseki ngesiJalimane

Bangani abathandekayo, njengoba sishilo, ngenkathi sifunda igama lesiJalimane futhi sifunda igama elisha lesiJalimane, kufanele nakanjani sifunde lelo gama kanye nendatshana yalo.

Ukufunda igama Yini le ndatshana Kufanele sizibuze futhi sibheke. Kufanele siqoqe igama ngalinye esizofunda ngalo elisha ngokusho kwendatshana yalo bese silibhalela ubuchopho bethu ngaleyo ndlela.

Bangani abathandekayo, phambi kwamagama esizowasebenzisa emshweni izindatshana ezithile Ile aziwayo, esikushoyo kuqondakala kalula, eshiwo ngaphambili izinto ziyachazwa. Isb. "ngilidlile i-apulaKuyaqondakala ukuthi i-apula okukhulunywe ngalo emshweni yi-apula elalaziwa ngaphambili. Ngakho “ngilidlile i-apulaNge "isigwebo"ngilidlile lelo apula”Isigwebo sinikeza incazelo efanayo. Kulo musho, okushiwo kulo musho ngu "elmaKusho ukuthi i-apula elaziwayo liqondwa njenge-apula elishiwo ekuqaleni, phakathi.

Imibhalo ethile ngesiJalimane der - das - die Sinikeze imininingwane ngalezi zihloko.

Manje ake sinikeze imininingwane ethile mayelana nama-athikili angaziwa ngesiJalimane.

Izihloko ezingapheli ngesiJalimane

German der - das -die ngaphandle kwama-athikili athile ein futhi eine Kunezindatshana ezimbili ezingaziwa, okungukuthi.

Amagama u-Ein no-eine asho ukuthi "munye" noma "noma ngubani." Zingahunyushwa ngale ndlela.

Ngakho-ke, kusetshenziswa maphi amagama ama-athikili ein no-eine, futhi yimaphi amagama andulelwa yizihloko u-ein no-eine?

Onke amagama angabesilisa nabobulili anesihloko esithi phambi kwabo.

Onke amagama abesilisa besifazane ane-athikili eine phambi kwabo.

Noma singasho lokhu ngenye indlela. Njengoba sesishilo ngenhla, i-athikili ethile yamagama abesilisa besilisa kwakuyi-athikili ethi "der". I-athikili ecacisiwe yamagama angenabulili kwakungu "das". I-athikili yamagama abesifazane ngokobulili kwakuyi-athikili ethi "die".

I-athikili engenamkhawulo yamagama anegama elicacile elithi der or das yi-athikili.

Uma amagama anokufa okucacile ene-athikili engapheli, u-eine uyindatshana.

singasho.

Manje uzokusho lokho phambi kwamagama esiJalimane okuqondile kuzoba njalo? okungapheliyo kuzoba njalo Phambi kwamagama der - das - die Ngabe eyodwa yalezi zihloko izotholakala noma ein - eine Ngabe eyodwa yalezi zihloko izotholakala?

Ake siphendule lo mbuzo manje. I-athikili eyinhloko ngumbhalo othize.ngakho-ke der-das-die izihloko. Lapho ufunda igama, kwanele ukuthola ukuthi lelo gama liyi-athikili, ama-das noma afe. Kucacile ukuthi iyiphi i-athikili ein ne-eine, okusetshenziswe ama-athikili angaqinisekisiwe, ukuthi kusetshenziselwe yiphi indatshana. Njengoba sishilo ngaphambili, Uma esho i-athikili ethile yegama lesiJalimane, i-athikili engenamkhawulo yalelo gama ngu-ein. Uma i-athikili ethize yegama lesiJalimane lingu-das, i-athikili engapheli yalelo gama nayo i-ein., Uma umunci ocacile wegama lesiJalimane uyi-die article, i-athikili engaziwa yalelo gama yi-eine article.

Uma igama elisetshenziswe emshweni, igama elisetshenzisiwe, into, into noma ngabe yini, uma futhi yaziwa yilowo obhekele indawo noma abantu, uma ngabe kushiwo ngaphambili, uma leyo nto ibonwe noma yaziswa ngayo , ngamafuphi, into eyaziwayo Uma kunjalo, kunendatshana ethile phambi kwaleli gama ezosetshenziswa emshweni.

Kodwa-ke, noma ngabe yiliphi igama, into, into, igama elizosetshenziswa emshweni, uma kungeyona into eyayaziwa phambilini, uma kuyinto, uma kuyinto engaziwa, i-athikili engaziwa, okusho i-ein-eine , lisetshenziswe phambi kwaleli gama.

Isibonelo, ake sibhale imisho emibili ehlukene sisebenzisa into efanayo engezansi:

 • Ngathenga imoto
 • Ngithenge leyo moto

Ake sibheke umusho wokuqala, “Ngathenga imoto"uthi. Uma utshela umuntu ukuthi ngithenge imoto, angathini kuwe? Oooo sikufisela inhlanhla, babuza imibuzo efana nokuthi uthenge ini, hlobo luni lomkhiqizo, ingabe lusha noma luyisekeni, malini kanye nokunye.? Ngakho-ke, njengoba kungaqondakala kusuka emshweni wokuqala, phambi kwegama lemoto emshweni wokuqala i-athikili engaziwa okungukuthi i-ein noma i-eine Kuzosetshenziswa i-athikili efanelekile. Manje iyiphi ezosetshenziswa? IsiJalimane ngegama lemoto Das Auto yizwi. I-athikili yi-das athikili. Ngakho-ke esikhundleni se-athikili ethile i-athikili engapheli Luzosetshenziselwa.

Ake sibheke umusho wesibili. Ngithenge leyo moto kusho. Leyo moto njengoba ushilo sekushiwo imoto. Kubukeka sengathi yimoto ebishayelwa, ibonwa noma kukhulunywa ngayo. Uma imoto kulo musho wesibili iyimoto eyaziwayo, khona-ke emshweni onjengalo i-athikili ecacisiwe okungukuthi yithi - das - die Kuzosetshenziswa eyodwa yezindatshana. Kulo musho ngoba igama lesiJalimane lemoto lithi das Auto Das Auto Igama lizosetshenziswa.

Lokhu ngumehluko phakathi kwama-athikili athile nezindatshana ezingapheli.

das Auto: imoto

i-ein Auto: imoto

das Buch: le ncwadi

ein Buch: incwadi

der Tisch: ithebula

ein Tisch: itafula

Isifinyezo Sezihloko ZaseJalimane

Bangani abathandekayo, sinikeze imininingwane ngezindatshana zaseJalimane, izindatshana zaseJalimane, izindatshana ezingaziwa, Izihloko zaseJalimane Yilokho kuphela esizokuthinta kule ndaba. Isihloko sezindatshana zesiJalimane ngesinye sezihloko ezidinga ukufundwa ngokucophelela okukhulu. Kungakho inkulumo yezindatshana zaseJalimane yenziwa ngokuningiliziwe ngale ndlela.

Izihloko zaseJalimane Sizamile ukuyichaza kabanzi ngoba iyindaba ebaluleke kakhulu.

Kunezinhlobo ezimbili zezihloko zesiJalimane.
Ku-German, der, kufa futhi ama-artikels abizwe ngokuthi i-artikel ethile.
Kukhona futhi izindatshana ezingaziwa, i-ein ne-eine. Kunencazelo eningiliziwe yazo zombili izindatshana kusayithi lethu.Ukuze ufunde kahle izindatshana zaseJalimane, zombili izindatshana ezithile kanye nama-athikili anganqamuki kufanele kufundwe kahle.Manje ake sinikeze izihloko zethu izixhumanisi kuzo zombili izindatshana ezithile kanye nezindatshana ezingapheli.

Ukufunda ngezihloko ezithile zesiJalimane

Ama-Artifacts angama-German angaqiniseki Ukulinda

NgesiJalimane, i-3 iyatholakala: i-der, das, die

Ukuhlolwa kwesihloko se-German Articulate Subject

Manje, thatha izikhathi ezimbalwa ukuze unqume ukuhlolwa kwesiJalimane.

Bangani abathandekayo ingosi yethu, okuyindawo enkulu kakhulu futhi ethandwa kakhulu yolimi lwesiJalimane eTurkey ibinendatshana yesiJalimane ebhalwe ngezifundo eziningi ezitholakalayo. Ngokusesha isigaba sokucinga sesayithi lethu noma Izihloko zaseJalimane Ungathola zonke izifundo ngezihloko zaseJalimane ngokuchofoza isihloko.

Ungabhala noma yimiphi imibuzo nemibono mayelana nezifundo zethu zaseJalimane kumaforamu e-almancax noma esigabeni sokuphawula ngezansi. Yonke imibuzo yakho ingaxoxwa ngamalungu e-almancax.

Uma ungazi ukuthi yikuphi okulandelayo ozolandela izifundo zesiJalimane Izinkulumo zesiJalimaneUngahlola i-. Ngokwale oda, ungalandela izifundo zethu zaseGerman igxathu negxathu.

Ithimba lase-German lifuna impumelelo ye-başar


UHLELO LOKUSEBENZA LEMIBUZO YASEJEREMIYA LUKU-INTANETHI

Izivakashi ezithandekayo, isicelo sethu semibuzo sishicilelwe esitolo se-Android. Ungakwazi ukuxazulula izivivinyo zesiJalimane ngokufaka efonini yakho. Ungakwazi futhi ukuncintisana nabangani bakho ngesikhathi esifanayo. Ungabamba iqhaza kumbuzo owina imiklomelo ngohlelo lwethu lokusebenza. Ungabuyekeza futhi ufake uhlelo lwethu lokusebenza esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Android ngokuchofoza isixhumanisi esingenhla. Ungakhohlwa ukubamba iqhaza emibuzweni yethu yokuwina imali, ezobanjwa ngezikhathi ezithile.


UNGAYIBUKILE LE CHAT, UZOHLANYA
Lesi sihloko singafundwa nangezilimi ezilandelayo

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Ungase futhi uzithande lezi
9 Amazwana
 1. nisa uthi

  empeleni sasifuna

 2. Sulo uthi

  Angizange ngikuthole ebengikufuna, ukhulume indaba

  1. almancax uthi

   Lapha, mnumzane, ubufunani?

 3. I-electro yaseJalimane uthi

  Ngifunde ukubonga kwesiTurkey kule sayithi

  1. Sayid uthi

   Woher kommst?

 4. engaziwa uthi

  Uma ngithi ich brauche ein Auto ngathi ein ngenxa ye-das kodwa uma ngidinga i-BMW sikhona isidingo sama-athikili ezifinyezweni?

  1. ssxx uthi

   kusho iBMW.. bheka duden bese uyicinga kanjalo..

 5. I-Hanif uthi

  Izihloko zesiJalimane, ukulandisa kwakho kuhle, ngempela i-germanx iyinombolo 1 kulokhu, ngiyanihalalisela bafana

 6. Ozan Yener uthi

  Ngizobhala isivivinyo sesifundo sesiJalimane sebanga lesi-9. Ungazibuza kanjani lezi zihloko?

Shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.